Bemutatkozás

Intézményeink a Sas-hegy környékén lévő kertes családi házak és kisebb társasházak közelében helyezkednek el. Az óvodáink belső és külső adottságai kedvező lehetőséget nyújtanak a gyermekek egészséges fejlődéséhez, neveléséhez. A fenntartóval közösen törekszünk az optimális környezeti hátteret, valamint a gyermekek testi, lelki fejlődését elősegítő környezetet biztosítani.

A csoportok játék és eszközállománya jó, melynek eléréséhez nagy segítséget jelent az önkormányzat támogatása és az óvodákban működő alapítványok anyagi ráfordítása.

 

Nevelési filozófiánkat a „Gyermeki jogok és szükségletek” nyilatkozatában megfogalmazott gondolatok határozzák meg. A gyermek legfőbb joga, hogy gyermekéveit gyermekként élje meg. A felnőtteknek pedig legfontosabb kötelessége, hogy ezeket a gyermeki jogokat elismerje, elfogadja, és saját szülői, gondozói, nevelői minőségben ezeknek az érvényre jutását teljes erővel támogassa és védelmére legyen.

 

A „Fedezzük fel együtt a világot. Gyermekéveket gyermekként megélni” természetvédő és hagyományőrző Pedagógiai Programunk elkötelezettséget vállal a magyar óvodai nevelés időtálló értékeiért és hagyományaiért, valamint figyelembe veszi az óvodák adottságait és a szülők igényeit. A család és az óvoda kapcsolatában nyitottságra törekszünk. Alapvető feltétel a kölcsönös tisztelet és bizalom. Intézményeink különböző integrált feladatokat is ellátnak.

 

A szocializációs folyamat tervezésében a fokozatosság és differenciálás jellemzi munkánkat. Ebben a folyamatban a gyermeket körülvevő felnőttek (szülők, pedagógusok, asszisztensek, fejlesztő pedagógusok, dajkák) példamutató magatartását elengedhetetlennek tartjuk. Óvodáinkban a gyermek az őt körül vevő felnőttekben természetes támaszra találnak. Céljainkat és feladatainkat az egészséges életmód, az egészségfejlesztő testmozgás, a testi, lelki egészségvédelem és a szociális kapcsolatok harmóniájának megteremtése, valamint az érzelmi, erkölcsi, esztétikai nevelés és a szocializáció biztosítása mentén határoztuk meg.

 

Nevelőtestületünk magas szintű és széles körű szakmai felkészültsége, gyermekközpontú és szeretetteljes szemléletmódja képezi a nevelőmunka alapját.

 

Programunkban olyan nevelési környezet létrehozását tűztük ki célul, amely az óvodába járó gyermekeknek, a felnőttek olyan szellemi és emberi értékeket sugároznak; mint a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása. Ezért a befogadás, az egymásra figyelés, a tisztelet, a türelem, az elmélyültség, a kivárás, az elfogadás jellemzi nevelőmunkánkat. Ezzel teremtjük meg azt a gondoskodást, érzelmi biztonságot, amelyre minden kisgyermeknek szüksége van.

 

Nevelőmunkánk során ráébresztjük a gyermekeket az élet, az élővilág csodálatára és tiszteletére, annak érdekében, hogy felnőttként is harmonikusan tudjanak együtt élni a környezetünkkel. Ebben a munkában építünk a gyermekek tudásszomjára, természetes érdeklődésére az őket körülvevő világ iránt.

 

Mindhárom óvoda kiemelt feladata a környezettudatos magatartás megalapozása, a környezetvédelem fontosságának mindennapi tevékeny megtapasztalása és a hagyományőrzés. Fontos, hogy gyermekeink ebben a szemléletben éljék mindennapjaikat, és fejlődjön személyiségük, kompetenciájuk. Ennek érdekében hangsúlyos szerepet kapnak az óvodai életben a természetóvó világnapok, az ünnepek, és a jeles napok figyelemmel kísérése s megtartása. Tapasztalataink szerint a szülők szívesen kapcsolódnak be és segítenek ebben a munkában.

 

A gyermekek étkeztetését a közétkeztetés bevonásával biztosítjuk. Kerületünkben a fenntartó reformétkezést biztosít napi három alkalommal (tízórai, ebéd, uzsonna).

 

Telephelyeinken a fenntartó támogatásával szükség szerint preventív mozgásfejlesztés, logopédiai szolgáltatás, és igény szerint hitoktatás is biztosított.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA